திருமந்திரம் எல்லாம்

திருமந்திரம் எல்லாம் சிவனருள்.

Tuesday, October 5, 2010

குதம்பைச் சித்தர் பாடல்கள்

குதம்பைச் சித்தர் பாடல்கள்

 

 


கண்ணிகள்

வெட்ட வெளிதன்னை மெய்யென்று இருப்போர்க்குப்
பட்டயம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

பட்டயம் ஏதுக்கடி ? 1


மெய்ப்பொருள் கண்டு விளங்கும்மெய்ஞ் ஞானிக்குக்

கற்பங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

கற்பங்கள் ஏதுக்கடி ? 2


காணாமற் கண்டு கருத்தோடு இருப்போர்க்கு

வீணாசை ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

வீணாசை ஏதுக்கடி ? 3


வஞ்சகம் அற்று வழிதன்னைக் கண்டோர்க்குச்

சஞ்சலம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

சஞ்சலம் ஏதுக்கடி ? 4


ஆதாரமான அடிமுடி கண்டோர்க்கு

வாதாட்டம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

வாதாட்டம் ஏதுக்கடி ? 5


நித்திரை கெட்டு நினைவோடு இருப்போர்க்கு

முத்திரை ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

முத்திரை ஏதுக்கடி ? 6


தந்திரமான தலந்தனில் நிற்போர்க்கு

மந்திரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

மந்திரம் ஏதுக்கடி ? 7


சத்தியமான தவத்தில் இருப்போர்க்கு

உத்தியம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

உத்தியம் ஏதுக்கடி ? 8


நாட்டத்தைப் பற்றி நடுவணை சேர்வோர்க்கு

வாட்டங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

வாட்டங்கள் ஏதுக்கடி ? 9


முத்தமிழ் கற்று முயங்குமெய்ஞ் ஞானிக்குச்

சத்தங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

சத்தங்கள் ஏதுக்கடி ? 10


உச்சிக்கு மேற்சென்று உயர்வெளி கண்டோர்க்கு

இச்சிப்பிங்கு ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

இச்சிப்பிங்கு ஏதுக்கடி ? 11


வேகாமல் வெந்து வெளியெளி கண்டோர்க்கு

மோகாந்தம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

மோகாந்தம் ஏதுக்கடி ? 12


சாகாமல் தாண்டித் தனிவழி போவோர்க்கு

ஏகாந்தம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

ஏகாந்தம் ஏதுக்கடி ? 13


அந்தரந் தன்னில் அசைந்தாடு முத்தர்க்குத்

தந்திரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

தந்திரம் ஏதுக்கடி ? 14


ஆனந்தம் பொங்கி அறிவோடு இருப்பார்க்கு

ஞானந்தான் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

ஞானந்தான் ஏதுக்கடி ? 15


சித்தரக் கூடத்தைத் தினந்தினம் காண்போர்க்குப்

பத்திரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

பத்திரம் ஏதுக்கடி ? 16


முக்கோணம் தன்னில் முளைத்தமெய்ஞ் ஞானிக்குச்

சட்கோணம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

சட்கோணம் ஏதுக்கடி ? 17


அட்டதிக்கெல்லாம் அசைந்தாடும் நாதர்க்கு

நட்டணை ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

நட்டணை ஏதுக்கடி ? 18


முத்தி பெற்றுள்ளம் முயங்குமெய்ஞ் ஞானிக்குப்

பத்தியம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

பத்தியம் ஏதுக்கடி ? 19


அல்லலை நீக்கி அறிவோடு இருப்போருக்குப்

பல்லாக்கு ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

பல்லாக்கு ஏதுக்கடி ? 20


அட்டாங்க யோகம் அறிந்தமெய்ஞ் ஞானிக்கு

முட்டாங்கம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

முட்டாங்கம் ஏதுக்கடி ? 21


வேகம் அடக்கி விளங்குமெய்ஞ் ஞானிக்கு

யோகந்தான் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

யோகந்தான் ஏதுக்கடி ? 22


மாத்தானை வென்று மலைமேல் இருப்போர்க்குப்

பூத்தானம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

பூத்தானம் ஏதுக்கடி ? 23


செத்தாரைப் போலத் திரியுமெய்ஞ் ஞானிக்கு

கைத்தாளம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

கைத்தாளம் ஏதுக்கடி ? 24


கண்டாரை நோக்கிக் கருத்தோடு இருப்போர்க்குக்

கொண்டாட்டம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

கொண்டாட்டம் ஏதுக்கடி ? 25


காலனை வென்ற கருத்தறி வாளர்க்குக்

கோலங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

கோலங்கள் ஏதுக்கடி ? 26


வெண்காயம் உண்டு மிளகுண்டு சுக்குண்டு

உண்காயம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

உண்காயம் ஏதுக்கடி ? 27


மாங்காய்ப்பால் உண்டு மலைமேல் இருப்போர்க்குத்

தேங்காய்ப்பால் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

தேங்காய்ப்பால் ஏதுக்கடி ? 28


பட்டணஞ் சுற்றிப் பகலே திரிவோர்க்கு

முட்டாக்கு ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

முட்டாக்கு ஏதுக்கடி ? 29


தாவரமில்லை தனக்கொரு வீடில்லை

தேவாரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

தேவாரம் ஏதுக்கடி ? 30


தன்னை அறிந்து தலைவனைச் சேர்ந்தோர்க்குப்

பின்னாசை ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

பின்னாசை ஏதுக்கடி ? 31


பத்தாவுந் தானும் பதியோடு இருப்பார்க்கு

உத்தாரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்

உத்தாரம் ஏதுக்கடி ? 32


(முடிந்தது)

0 comments:

Post a Comment

 
Free Joomla TemplatesFree Blogger TemplatesFree Website TemplatesFreethemes4all.comFree CSS TemplatesFree Wordpress ThemesFree Wordpress Themes TemplatesFree CSS Templates dreamweaverSEO Design